شنبه، تیر ۰۴، ۱۳۸۴اجي ، مجي ، لا ترجي


من ميگفتم هاشمي اول ميشه و تمام برنامه ها نيز حكايت از اين امر داشت .
ولي چرا نشد عكس مربوطه گوياي آن است . اين رو اضافه كنم كه من به هدفم از تحريم انتخابات رسيدم . تحليل مزروعي را نيز از آمار و ارقام انتخابات بخوانيد


منبع عكس و ساير عكسها

هیچ نظری موجود نیست: