چهارشنبه، تیر ۲۷، ۱۳۸۶

سوئد و آمار شش ماهه اول سال جاري از متقاضيان پناهندگي ايراني


آمار ارائه شده توسط اداره مهاجرت سوئد حكايت از درخواست دويست و شش متقاضي پناهندگي طي شش ماهه اول سال جاري در اين كشور را دارد


یکشنبه، تیر ۱۰، ۱۳۸۶

مهاجرت در اتحاديه اروپا فقط با داشتن حق اقامت


سايت استكهلميان خبر داده است كه از اين به بعد آناني كه صرفا داراي حق اقامت در يكي از كشورهاي اروپائي هستند ميتوانند به كشوري ديگر ازاتحاديه مهاجرت كرده و در آنجا تشكيل زندگي دهند


جزئيات بيشتر در باره اين موضوع را در اينجا بخوانيد