پنجشنبه، خرداد ۱۲، ۱۳۸۴

انتخابات يعني چي؟


انتخابات و ارزش به راي مردم قائل بودن يعني اينكه مثل شرودر الماني به خاطر مخالفت با سياستهاي دولتش در يكي از ايالتها و كلا ناكامي حزب حاكمش از رئيس جمهور كشورش بخواهد كه انتخابات زود رس برگزار كند . اگرچه وي و احزاب همپاي ايشان هنوز داراي حداكثر آراء ميباشند و او با توجه به ضعف موجود اين پيشنهاد را ارائه نموده است ، اما قابل تقدير است .


انتخابات يعني پذيرفتن قانون اساسي اروپا توسط مردم كشورشان و پيروزي اين امر در اسپانيا و شكستش در فرانسه و احتمالا تا ساعاتي ديگر( اين مطلب رو زماني دارم مينويسم كه نتيجه نهائي هنوز مشخص نشده ) در هلند ....


انتخابات و دمكرات انديشيدن يعني اينكه دوران رياست جمهوري هفت ساله را به خواست رئيس جمهور كنوني فرانسه به پنج سال تقليل دادن و اسير و محو قدرت نشدن .


انتخابات يعني اينكه مردم استراليا را به پاي صندوقهاي راي آوردن و از آنها خواستن كه تحت نظر ملكه اليزابت ماندن و جمهوري نشدن را انتخاب كنند .


انتخابات يعني انتخاب كردن ، يعني انتخاب شدن ، يعني ارزش به راي مردم دادن ، يعني اختيار تام داشتن در تعيين سرنوشت خود و جامعه .


انتخابات اين نيست كه مردم چيزي را بخواهند و بعد چند تا آدم .... تصميم بگيرند كه صلاحيتش را رد كنند و بعد يك آدم .... بگويد كه من درخواست ميكنم كه دوباره ايشان را قبول كنند و بعد همان چند تا آدم .... دوباره به احترام هندوانه هاي گنده ائي كه زير پهلوهاي يكديگر گذاشته اند ، در شناخت صلاحيتش تجديد نظر نمايند .


زماني كه ياد گرفتيم چگونه بايد انتخاب كنيم و چگونه بايد انتخاب شوند ، حرف از انتخابات معنا پيدا ميكند . در جامعه ائي كه حزب و احزاب محلي از اعراب ندارند ، صحبت كردن از انتخابات و دمكراسي خواهي به بيراهه رفتن ميماند .

هیچ نظری موجود نیست: