پنجشنبه، تیر ۰۲، ۱۳۸۴

داستاني ديگر از مهاجرت


بسياری مسئله زبان را از مشکلات اصلی مهاجرت می دانند اما چالش اصلی مهاجر با مردم بومی، فرهنگ است و نه زبان. نمونه اين وضعيت کسانی هستند با وجود تسلط بر زبان، قادر به برقراری رابطه با ديگران نيستند .


هیچ نظری موجود نیست: