جمعه، خرداد ۱۳، ۱۳۸۴

تجمع نئوفاشيست هاى آلمان در حزب ”ناسيونال دمكرات” اين كشورمهم ترين مراكز فعاليت اين حزب در شرق آلمان، در نزديكى مرز لهستان است. اين حزب در اين مناطق از امكانات وسيع ضد خارجى موجود و شرايط نابسامان اقتصادى مردم سود مى جويد و آنها را به مبارزه اى وسيع با خارجيان و همچنين احزاب موجودى كه متهم به دفاع از حقوق خارجيانند، تهييج مى كند .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: