دوشنبه، تیر ۲۰، ۱۳۸۴

نگاهى به يك پناهگاه پناهجويان مخفى در هلنداينجا ترپTerp است، در شهر ليوواردن در استان فريزلند هلند. پناهگاه تعدادى از پناهجويان از کشور هاى مختلف جهان و همچنين از ايران. با ديدن اين مکان انسان به ياد بازداشتگاه هاى اسراى جنگى در زمان جنگ جهانى ميافتد.اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: