چهارشنبه، تیر ۲۲، ۱۳۸۴

خبر چين خوبه يا صبحانه
علم بهتره يا ثروت ؟


هميشه براي ساختن و بوجود اوردن انگيزه ائي پايدار است كه از ديد سازنده نميتواند پنهان بماند . مدتها قبل كه صبحانه ساخته شد صرفا به خاطر جذابيش و خبر رساني " لينك وار گونه اش " به آن پيوستم و به پابليش خبر در آن پرداختم بدون آنكه ارتباطي با مديريت آن داشته باشم و بعد از اينكه هاست صبحانه و مديريت ميزباني ان عوض شد و كلي از داده هاي آن نيز به باد فنا رفت ! و خلاصه حركتهاي ديكتارگونه در حذف نظرهاي تكميلي بوجود آمد و منبعي شد براي در آمد - هر چند جزئي - صاحبش ، تصميم به ترك ان نمودم و صرفا يك خواننده گذري باقي ماندم.


اما با خبرچين ، خبر گزاري وبلاگ شهر ....


فرض را بر اين ميگزارم كه مجيد زهري با ايجاد اين جامعه خبري زيبا ، خواسته است كه معروف شود و خودي نشان دهد كه در اين صورت بايد گفت ناز شصت ايشان ، چرا كه اگر ميزان را با توجه به نوشته ها و دانسته هاي طرف مورد سنجش قرار دهيم ، خواهيم دانست كه برتري از آن كيست و در عين حال خيل عظيمي از وبلاگ نويسان كه در صبحانه لينك ميدادند و كسي نميدانست كه نويسنده كيست و وبلاگ شخصي اش كجاست ( در حال حاضر ) با همت مجيد و ساير عزيزان خبرچين نه تنها جماعت وبلاگ نويس به يك منبع خبري موثق تبديل شده است بلكه لينك هايش به دليل اينكه برخاسته از متن محل زندگي و تراوشات ذهني نويسنده اش است بسيار دقيق تر و انسجام يافته تر از صبحانه نشان ميدهد .


در صبخانه اگر مجبوريد كه " مد شدن آب انار خوردن بين مردم " را تماشا كنيد و فتوبلاگ گردانده اش را به زور به حلقوم مبارك روانه كنيد ، در خبرچين منفعت عمومي بيان شده است و با رعايت احترام به نوشته هاي ملموس وبلاگ نويسان لينك داده ميشود و در مرحله بعداز آن است كه سخن از قشر روشنفكر امروزي و لينك به آن ، جاي دارد .


ديد اقتصادي خوب است و همگان ميدانند كه براي توليد سه چيز نياز است ، كار ، سرمايه و نيروي انساني . حال اگر قرار باشد خبرچين را به يك خبرگزاري برخاسته از رويت روشن وبلاگ نويسان زنده ديد و آن را اقتصادي و در آمد زا كرد ، به يقين ميگويم كه بسيار موفق تر از همقطاران خودش خواهد شد و خريد ساليانه فضا براي همچين حركتي نيز بر دوستان روشن است كه گران و سرسام آور نيست . اگر چه روزي خبر چين به اينجا برسد ، اين حقير بر خود ميبالم چرا كه با درايتي كه در گرداننده اش سراغ دارم ، به خطا نخواهد رفت و به شكل اقتصاد دانان خوشبين مكتب سياسي - اقتصادي آدام اسميت در خواهد آمد .


اشاره ام را با تكيه بر اين امر ادامه ميدهم كه خبر چين برخاسته از نوشته هاي نويسندگاني است كه با لينك به مطالب نوشته شده توسط افراد زنده و حاضر و با درايتي كه از متن نوشته شده توسط نويسنده به مخاطب ارا ئه ميگردد ، ميتوان دنبال كرد و هجويات نوشته شده كه داراي بار ارزشي و علمي و اجتماعي نيست ، در آن جائي ندارد .


ادامه دارد ...

هیچ نظری موجود نیست: