جمعه، تیر ۲۴، ۱۳۸۴

داريوش در بلژيك


اين آقا داريوش خواننده و ترانه سراي ايروني قرار است كه هفته آينده شنبه 23 به كشور بلژيك تشريف بيارند و گويا در شهر بندري و زيبا انتورپن نيز قراره در جمع پناهجويان حضور بهم برسانند و برايشان صحبت كنند . البته داريوش تا به حال چند باردرچنين مجامعي حضور بهم رسانده كه از مهمترين آنها كشور سوئد و همين كشور بلژيك بوده است .


من كه سرم خيلي شلوغه و شايد نتونم به اين مجلس برم و كسب فيض! كنم ( در باره اينكه چرا شخصيتهائي اينچنيني به اين قبيل از كارها رو مياورند ، بعدا مفصل تر خواهم نوشت ) و بايد تا چند روز آينده خودم رو براي يك جابجائي كلي آماده كنم .


به هرحال از دوستان مستقر در بلژيك و يا بچه هاي همكار درسايت ايرانيان بلژيك به نتيجه اين حضور پي خواهيم برد .

هیچ نظری موجود نیست: