چهارشنبه، تیر ۱۵، ۱۳۸۴

اعتصاب غذاى ٢٠ پناهجوى ايرانى در ترآپل خاتمه يافت


تصحن و اعتصاب اعتراضى ٢٠ تن از پناهندگان ايرانى نسبت به دستگيرى و خطر ديپورت ٦ پناهجوى ايرانى از ترآپل روز گذشته به پايان رسيد.اعتراض پناهجويان بطور گسترده اى در افکار عمومى هلند انعکاس يافته و موجى از حمايت را از سوى احزاب و سازمانهاى مترقى مدافع پناهندگى به همراه داشت. بدنبال آن مقامات وزارت مهاجرت هلند با متحصنين مذاکره کرده و قول دادند که ديگر چنين اقداماتى را نسبت به پناهجويان انجام ندهند.


با اين عقب نشينى وزارت دادگسترى و به توصيه فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى کليه اعتصاب کنندگان به اعتصاب غذاى خود پايان داده و تلاش و مبارزه براى بسته شدن اين کمپ و جلوگيرى کامل از ديپورت ها را به اشکال مختلف دنبال خواهند کرد.همبستگى فدراسيون سراسرى پناهندگان ايرانى واحد هلند همراه با پناهجويان تلاش خواهد کرد که خواست ومطالبه بسته شدن اين کمپ را به يک مطالبه مهم جنبش دفاع از پناهندگى در هلند تبديل کند.


منبع

هیچ نظری موجود نیست: