جمعه، اردیبهشت ۱۶، ۱۳۸۴

نقش مهاجرت درتغيير چهره آمريكا


برای بسياری از مهاجران، سفر از سرزمينشان به آمريکا تا زمانی که به شهروندی آمريکا در نيامده اند، کاملا تمام نمی شود. در سال ٢٠٠٢ – آخرين سالی که آمار آن تکميل شده است ۵۷٤ هزار مهاجر به تابعيت آمريکا در آمدند و سوگند وفاداری به کشور جديد خود ياد کردند.


هیچ نظری موجود نیست: