پنجشنبه، اردیبهشت ۰۱، ۱۳۸۴

بلژيکی ها ميتوانند دو مليت داشته باشند


وزير دادگستری بلژيک خانم Laurette Onkelinx در نظر دارد قانونی را به تصويب رساند که به مردم اين کشور اجازه ميدهد تا در صورت پذيرفتن مليت کشورهای ديگر، مليت بلژيکی خود را هم داشته باشند .


هیچ نظری موجود نیست: