چهارشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۴

تحصن پناهجويان در انگلستان


دنيا زندان ما شده است. همه لذتهاى زندگى را از ما گرفته اند. خنده و شادى و رفاه و آسايش و امنيت انگار نمى تواند سهم ما نيز از زندگى باشد. همه چيز را براى ما تيره و تار کرده اند. ما که تا چشم باز کرده ايم حکومت سياه اسلام را ديده ايم، شکنجه و کشتار شده و اعتراضاتمان به خون کشيده شده است. ما که تا چشم بر هم مى گذاريم چهره عزيزانى را بياد مى آوريم که هزار هزار در زندانهاى اسلامى اعدام شده اند. زنانى را مى بينيم که حجاب اسلامى بر سرشان کشيده، دهها هزار نفرشان را مجبور کرده اند به تن فروشى رو بياورند. جوانانى که از سر ياس تن به اعتياد داده اند. ما از ايران مى آييم. از جايى که فقط بيش از ١٠ ميليون جوان بيکار دارد .


مطلبي از كيوان جاويد را اينجا بخوانيد .

هیچ نظری موجود نیست: