جمعه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۴

سهميه بندي پناهندگي !


تعداد يكهزار و هفتصد نفر پناهنده " سهميه ائي " سال دو هزار و پنج سوئد شناخته ميشوند !
لينك امروز


هیچ نظری موجود نیست: