سه‌شنبه، فروردین ۱۶، ۱۳۸۴

راستگرا ها در آلمان


بعد از راستگراهاي بلژيك كه به نئو نازيستهاي اروپا شهرت يافتن ، چشممان به مهد نازيها و راستگرائي رو به رشدش روشن .


خدا به داد خارجيها برسد .

هیچ نظری موجود نیست: