چهارشنبه، فروردین ۱۰، ۱۳۸۴

در حاشيه يورش به مدارس كودكان در سيدنىدولت دست راستى جان هاوارد در استراليا اين هفته دست به تعرضي ديگر به حقوق پناهندگی زده است، که در نوع خود کم نظير بود. نظام سرمايه داری، پليس را دستگاهی برای تامين امنيت جامعه تعريف ميکند. اما تعريف واقعی آن را بايد در مدارس راهنمايی و ابتدايی استراليا ديد اين بار بر خلاف داستانهای جنايی پليسی به آسيب پذيرترين حلقه اجتماعی به جای دسته جات گانگستر حمله ميکند.اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: