دوشنبه، اسفند ۱۷، ۱۳۸۳

شمار مهاجران زن در جهان رو به افزايش است


سازمان ملل متحد می گويد که امروزه شمار روزافزونی از زنان به طور مستقل مهاجرت می کنند و به منبع اصلی درآمد خانواده هايشان بدل می شوند .
اما اين سازمان اخطار می دهد که زنان در جستجوی يافتن يک زندگی بهتر بيش از پيش در مقابل قاچاق انسان آسيب پذير می شوند .


هیچ نظری موجود نیست: