شنبه، اسفند ۲۹، ۱۳۸۳

۳۰ درصد ازاقامتهاى تحملى يك ساله شدبراساس قانون جديد مهاجرت و مشكل پناهجويان با اقامت هاى تحملى (دولدونگ) دولت به ايالات پيشنهاد كرد كه كميسيون موارد سخت (هرته فال كميسيون) كار خود را گسترش بدهد. در اين رابطه ايا لت نورد راين وستفالن (با مركزيت شهر دوسلدورف) پيشقدم شد و كار كميسيون ذكر شده را توسعه داد .قدري قديمي است ولي خواندنش بدون ضرر نيست .

هیچ نظری موجود نیست: