جمعه، اسفند ۲۱، ۱۳۸۳

نگاهى به وضعيت تكان دهنده كودكان پناهجو در هلند... بچه هاى بيگناهى که از کشورهاى مختلف جهان به اميد يافتن مکان امن و آينده روشن به اين ديار آمده اند، آنانى که نظاره گر وقايع هولناکى بودندو براى خودشان در همين اوان کودکى، داراى تجربيات تلخى از محيط اطراف خود هستند، که باور و يادآورى آن لرزه به اندام مياندازد و بواسطه آن عصبانى و پرخاشگرند. در هم شکسته اند و اميدى به آينده ندارند ....اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: