دوشنبه، بهمن ۱۹، ۱۳۸۳

تقديم به ايرانيان مهمانپسرم ، دخترماز اين كه در وطنت به دنيا نمي ائي دل چركينم ، از اينكه با باز شدن چشمان كوچكت - همقطاران و هم شكلان و هموطنانت را نميبيني ازرده خاطرم ، از اينكه بايد دور از اجداد پدري و مادريت باشي - ناراحتم ، از اينكه با ف ر ه ن گ شكسته ات بزرگ نميشوي نگرانم و از اينكه شايد ما به تو اين را تحميل كرده باشيم - بر خود ميلرزم ..... پسرم ، دخترم - با تمام اين نگرانيها كه بيشتر انها به همان فرهنگ و پيشينه فكري اجداد ما بر ميگردد و نسل به نسل و سينه و به سينه به ما انتقال داده شده است ، اينك بر خود ميبالم ، وجدانم راحت و فكرم الوده به مسائلي نيست كه در روز هزاران نفر مثل تو را در پهناورترين كشور پارسي زبان به خود مشغول داشته است .و اما اكنون ....دلواپس بدنيا آمدنت نيستم كه اگر با بي پولي مواجه باشم ، بيمارستان زنان و زايمان مملكتم دست رد به سينه مادرت بكوبد كه تا پول به حساب بيمارستان نريزيد ، از پذيرش شما معذور خواهند بود ، نگران اين نيستم كه مادرت را با هزاران بي حرمتي و در آن فضاي ناسالم بيمارستان و تلخ روئي پرسنلش مورد بي احترامي قرار دهند ، آسوده فكرم كه در اتاقي خصوصي كه بدنيا مي آئي ميتواني از بدو تولدت، در و ديوارش را با دهان وزبان كوچكت ليس بزني و با احترامي كه براي بدنيا آمدن فرزند خودشان دارند ، براي تو نيز آنگونه رفتار كنند و صد البته با تجهيزات كافي .پسرم ، دخترم ...ديگر نگران اين نباش كه راه مدرسه و مهد كودكت قدري دور است و شايد هزاران خطر تو را تهديد كند ، دلواپس مباش كه شايد در سر كلاس درست مسائل فني و ايمني ساختمانش رعايت نشده باشد و برايت اتفاق ناگواري بيفتد . ناراحت و دل نگران مباش كه بايد به زور چيزي را به مغزت بخورانند و ان را هدايت گر زندگيت و چراغ روشن راه خدا شناسيت نامند .فرزندانم ....فارغ و آسوده خاطر باشيد ، چرا كه فقر و فساد و فحشا را انگونه كه امروز در مملكت اجداديتان بر آدميان روا داشته اند را حس نميكنيد ، بي دغدغه به درستان برسيد وهزينه كلاسهاي آموزشي خود را اگر مدرسه تان پرداخت نكرد ، از من مطالبه كنيد تا ما به انها برسيم .اينجا براي توئي كه مهمان ايراني هستي و براي شمائي كه مهمان خارجي هستي همه چيز مهياست تا به رشد و نمو برسي . اينجا به زور با تو رفتار نميكنند ، اينجا با خشم و حتك حرمت با تو برخورد نميكنند و اينجا ..هزار و يك تصوري كه براي تو مشكل است به آنها بپردازي و كشورت را و مردمش را با آن دست به گريبان ببيني ، نميبيني .دلبندانم ....مهاجر و پناهنده ، شهروند و غير شهروند ... همه و همه از يك حقوق اجتماعي يكسان بهره ميبرند ، اينجا سرزمين عقل است و سرزمين منطق . اينجا همه چيز براي احترام به انسانيت شكل گرفته است . اينجا بر عكس كشور تو كه كه همه چيز صاحب ارزش است ، الا جان انسان ! ، جان انسان است كه حرمت و ارزش دارد و البته چيزهاي ديگر در كنارش براي رسيدن به اين هدف .يادت باشد كه من به تو و به آينده ات به ديده عصا و براي آينده ام نمينگرم ، ولي اين را از ياد مبر كه زندگي و آينده ات را با تمامي خطراتي كه برايمان وجود داشت نجات داديم .با تشكر از سرزمين آفتاب

هیچ نظری موجود نیست: