جمعه، بهمن ۱۶، ۱۳۸۳

اعلام کمپين جهانى فدراسيون بر عليه سياستهاى ضد پناهندگىدولتهاى غربى با شروع سال ٢٠٠٥، حملات بيسابقه اى را بر عليه حقوق ناچيز پناهندگان آغاز کرده اند. اجازه کار بسيارى از پناهجويان بازپس گرفته شده و بازپس فرستادن پناهجويان به کشورهاى مبدا شدت گرفته است.و شرايط براى پناهجويانى كه تازه درخواست پناهندگى ميكنند بشدت محدود شده است .اصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: