دوشنبه، فروردین ۰۷، ۱۳۸۵

" پناهندگي از نوع " مقاماتي


فرزندان رئيس پيشين فدراسيون شمشيربازی که از مسئولين وزارت امور خارجه بوده و سالها در سفارتخانه های ايران در کوبا و عربستان فعاليت داشته، به کشور قطر پناهنده شده و با تغيير نام و مليت خود، به عضويت تيم شمشيربازی اين کشور در آمده اند

هیچ نظری موجود نیست: