چهارشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۸۴

روز جهاني زن


"کارزار زنان عليه کليه قوانين نابرابر و مجازات های اسلامی" در تدارک راهپيمائی بزرگی از روز 4 تا 8 مارس 2006 از شهرهای فرانکفورت، ماينز، کلن و دوسلدورف در آلمان به مقصد شهر لاهه (دن هاگ) در هلند است

اين راهپيمائی اعتراضی است عليه کليه قوانين قرون وسطايی، حقوق نابرابر و مجازات های اسلامی زنان در ايران، حرکتی است از سوی زنان «کارزار زنان عليه قوانین نابرابر و مجازات های اسلامی در ايران» با حمايت و پشتيبانی بسياری­ از نيروهای مترقی و آزادخواه

Support the March Against Anti-Women Legislation in Iran

The Campaign for Abolition of all Misogynic Gender Based legislation & Islamic Punitive Laws in Iran is organizing a great march from March 4 to March 8, 2006 from Frankfurt (Germany) to the Hague (the Netherlands), passing through Mainz, Cologne and Dusseldurf. This is a march aginst all the medieval laws, all unequal legislation and Islamic punitive laws against women in Iran. This march is organized by women who have launched the Campaign and has gained the support of many progressive forces

هیچ نظری موجود نیست: