شنبه، اردیبهشت ۰۲، ۱۳۸۵

داروي نظافت و قتلهاي زنجيره ائي


ديروز بحثي داشتيم با تعدادي از دوستان از دانشگاه لوون در بلژيك


عده ائي از دانشجويان اين دانشگاه اعتقاد داشتند كه اكبر گنجي با پايداري كه از خودش نشان داد باعث سربلندي ونشان دهنده اراده دمكراسي خواهي در ايران شد و ديگران نيز ميتوانند وي را سر مشق خود قرار دهند و با مبارزه طلبي اينچنين به آرزوهاي ديرينه جامعه ايراني جامه عمل بپپوشانند


اگر بخواهم به عنوان يك نظر گوينده ائي باشم در باب اين مطلب ، تنها ميگويم كه اگر ميخواستند بلائي كه بر سر ديگران آوردند ، بر سر ايشان نيز مي آوردند ، نميتوانستند؟


واقعا خوراندن داروي نظافت و يا يكي از هزاران قتلهاي مخوفي كه براي ديگران اتفاق افتاد و بعد از مدتها به خاموشي گرائيد ، براي اكبر گنجي دور از دسترسشان بود؟

هیچ نظری موجود نیست: