یکشنبه، فروردین ۲۷، ۱۳۸۵

نگاهي به وضعيت پناهندگان در بوخوم آلمان


حنيف حميد نژاد ، مشاور امور پناهندگان در ارتباط با وضعيت پناهندگان و شرايط و قوانين پناهندگي ميگويد كه ميتوانيد براي مطالعه آن به وبسايت انتگراسيون ايرانيان ساكن آلمان مراجعه كنيد


هیچ نظری موجود نیست: