جمعه، فروردین ۲۵، ۱۳۸۵

سوء استفاده رستوران داران در اروپا از پناهندگان


گويا قضيه سوء استفاده كارفرمايان رستوران ، هتلها و بارها در سوئد ، چون بلژيك به وخامت گرائيده و سوء استفاده برده دار وارانه از اين دسته از افراد در آن كشور نيز روز به روز بيشتر شده است


به هر حال اين امري است نه چندان طبيعي ولي گاهي اوقات از روي اجبار ميتواند براي هر پناهنده و يا حتي مهاجري صورت پذيرد

هیچ نظری موجود نیست: