چهارشنبه، فروردین ۲۳، ۱۳۸۵

همايش به سود پناهجويان و کارگران مهاجر / بلژيكبيش از ۱۰۰ نفر از مدافعان حقوق بشر و پناهجويان روز گذشته دريكي از ميدانهاي بروکسل گرد هم آمدند تا با رسانه ها گفتگو کنند و برای پناهجويان و کارگران مهاجر در بلژيک حقوق اجتماعی و اجازه ی اقامت بدست بياورنداصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: