یکشنبه، بهمن ۰۲، ۱۳۸۴

FRONTLIJN


Frontlijn نام برنامه ايست كه از شبكه تلويزيوني CANVAS در بلژيك پخش ميشود و در برنامه شنبه شب خود به موضوع پناهندگي پرداخت .

اگر چه سايت ايرانيان بلژيك از قبل خبر پخش اين برنامه را با حضور وزير داخلي بلژيك و يك پناهنده ايراني داده بود، گفتم شايد عده ائي اين برنامه را از دست داده باشند .


به هرحال ميتوانيد شرح كاملي را به زبان ندرلند در اين قسمت بخوانيد ( اين مطلب صرفا براي پناهجوياني لينك داده ميشود كه در بلژيك و يا هلند هستند و به زبان ندرلند آشنائي دارند ) .


? MOGEN VLUCHTELINGEN ONS LAND NOG BINNEN


سوال فوق سوالي است كه اين برنامه در سايت اينترنتي خود مطرح ساخته و شما ضمن خواندن نظرات ديگران ميتوانيد به آن پاسخگو نيز باشيد .


آيا مجاز هست كه باز هم پناهنده ها به كشور ما بيايند ؟


. از نظر اين حقير طرح اين سوال با مشكل مواجه است چرا كه پناهندگي امري نيست كه به اجازه دادن و يا ندادن ارتباطي داشته باشد . اگر كشوري مواد قانوني كنوانسيون 1951 ژنو را امضا كرده و به آن متعهد ميباشد ، بايد بپذيرد كه در تمامي اعصار و زمانهاي مختلف اين امر يك حق طبيعي شمرده ميشود و اين امر به دادن اجازه كسي ارتباط پيدا نميكند لكن كشور مربوطه ميتواند با هماهنگيهائي كه با امور پناهندگي ملل متحد به عمل مي آورد ، سياستهاي خود را در اين زمينه مورد بازنگري قرار دهد .


به هر حال امر پناهندگي و پناهنده پذيري مسئله ائي بوده كه در تمامي زمانها وجود داشته و بر امده از جريانات و مشكلات سياسي ، مذهبي ، اجتماعي و جنسي .... بوده است .


پ . ن

جريان يك پناهنده ايراني سرگردان در فرودگاه بلژيك را كه تا به حال چند بار با پرواز به تركيه برگشت داده شده را نيز در اين صفحه ( به زبان ندرلند ) دنبال كنيد .

هیچ نظری موجود نیست: