شنبه، بهمن ۰۱، ۱۳۸۴


رفتارهاي سياست مدارانه !

در ارتباط با رفتارهاي سياستمدارانه در زندگي روزمره و روابط هاي خانودگي و دوستانه ائي كه في ما بين ما انسانها حاكم است كم و بيش ميشنويم و ميبينيم و برخورد داريم .

حتما تا حالا با آدمهائي برخورد كردين كه اگر از انجام كاري ناتوان باشند و يا به خوبي از عهده انجامش بر نيايند ، به زمان و زمين ميكوبند تا يك جوري آن را با شما كه ميدانند از او بهتر در زمينه مورد نظرش ميدانيد ، مطرح كنند .

اما اين مطرح كردن به نوعي است كه از صد تا فحش و بد و ناسزا براي طرف مقابل بدتر است و .... آدم را ميسوزاند . منظورم اينست كه به در و ديوار ميكوبند تا نخواهند مستقيم بگويند كه ما بلد نيستيم و حتي توانش را نداريم . بلكه به اين شكل عنوان ميكنند كه ( مثلا ) من امروز وقت ندارم و بايد برم كلاس و يا سر كار و يا نميدانم هزار و يك بهانه ديگر و اگر ميشود شما براي من اين كار رو انجام بده .


حرف بر سر اين مسئله است كه اگر شهامت گفتن در مورد مسئله و يا كاري را نداريم و يا از عهده انجام آنها بر نمي آئيم ، خيلي ساده در خواست كمك كنيم و بگوئيم كه بابا جان من بلد نيستم و يا اصلا توانائي انجام اين كار ندارم . چرا بايد اينقدر به اين در و آن در بزنيم تا به ديگران بفهمانيم - آنهم با رندي - كه به شما نياز داريم .


اگر طرف شما ادم رك و پوست كنده ائي باشد و راست و حسيني بگذارد كف دستتان كه چرا از بيراهه وارد بحث اصلي ميشويد و يك راست بگوييد كه من بلد نيستم چي ؟

هیچ نظری موجود نیست: