دوشنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۳

قوانين سختگيرانه پناهندگي در انگلستان

منابع خبري دولت ايران گزارش داده اند كهپناهجويان خارجي‎ در انگـليـس‎ خشـم‎ خود را به‎‎ قوانين‎ سختگيرانه پناهندگـي‎ در اين‎ كشور ابراز داشتند. پناهجويان‎
خارجي‎‎اردوگاههاي‎ پناهندگي در انگليس‎ و برخي‎‎ از گروههاي‎ حامـي حقـوق‎ پناهجويان‎‎ در ايـن كشـور قصـد دارنـد روز يكشنبه‎‎ تظاهراتي‎ را در اعتراض‎ به بازداشت‎ پناهجويان‎ برگزار كنند.


اين‎ تظاهرات‎ در اعتراض‎ به‎ خودكشي‎ دو پناهجوي‎ خارجي‎‎ برگزارمي شود كه‎‎‎هفته گذشته در محل‎ نگهداري‎‎ پناهجويان‎ اخراجي‎ روي داد. يكي‎‎ از اين‎ خودكشي ها, به‎ بروز آشوب‎ در يكي‎ از مكانهاي‎‎ نگهداري پناهجويـان‎ در انتظار اخراج‎ و درگيري‎‎ نيروهاي پليـس‎ بـا پناهجويان‎ منجر شد. برگزاركنندگان‎‎ ايـن تـظاهـرات‎ اعـلام‎ كرده‎اند, از دولت‎ انتظار دارند با تعطيلي‎ اردوگاههاي‎ پناهجويان‎ اخراجي‎, به‎ بازداشت‎ پناهجوياني‎‎ كه‎ هيچ‎ جرمي در انگليس‎ مرتكـب‎ نشده‎اند, پايان‎ دهد. دو هفته‎ پيش‎ مسئولان‎‎ مركز پناهجويـان اخراجي‎ "هارموندز ورث" جسد يـك‎ پنـاهجـوي‎ اوكرايني‎‎ را در حالي كـه‎‎ خـود را بـه دار آويخته‎ بود, پيدا كردند. اين‎ پناهجو از حدود يك‎ سال‎ پيش‎ و پس‎ از رد شدن‎‎ درخواستش‎ به‎‎ اين مركزمنتقل‎ شده و قرار بود از انگليس‎ اخراج‎ شود.


در پي‎ كشف‎ جسد اين‎ پناهجو , بسيـاري‎ از پناهجويان‎‎ ديگر در اين مركز با برپايي‎ آشوب‎, به‎‎ وضع‎ اين‎ اردوگاه اعتراض‎ كردند و در درگيري‎ اين‎ افراد با پليس‎17 , نفـر از آنان‎‎ بازداشت‎ و به‎ زندان منتقل‎ شدند. اوايل‎ هفته‎‎ گذشته نيز يـك‎ پنـاهجـوي‎ ويتنامي‎‎ در مركز نگهداري‎ پناهجويان‎اخراجي "دانگاول‎" خود را به‎‎ دار آويخت‎ كه اين‎ دو حادثه‎‎ توجه بسياري‎‎ از گروههاي حمـايـت‎ از حقوق‎ پناهندگان‎ در انگليس‎ را به‎ خود جلـب‎ كرد. اين‎‎ گروهها علت‎ خودكشي‎اين دو پناهجو را وضع‎ ناگوار نگهداري‎‎ از آنان‎ و نااميدي از آينده‎ اعلام‎ كردند.


دولت‎ كارگري‎ انگليس‎ پيشتر اعلام‎ كرده‎ بود, با اجراي‎ يك‎ قانون‎ سختگيرانه‎, موفـق‎ شده‎ است‎ در سال‎ 2003 ميلادي‎ ورود متقاضيان‎ پناهندگي‎ به‎ اين‎ كشور را 41 درصـد كـاهـش‎ دهد. بر اسـاس‎ ايـن‎‎‎ قـانـون, آن دستـه‎ از پناهجوياني‎ كه‎ تقاضاي‎ آنها را وزارت‎ كشور انگليس‎ رد كند و از بازگشت‎ بـه‎ كشـورشـان‎ امتناع كنند, حق‎ سرپرستي‎ كودكانشان‎ را از دست‎ مي‎دهند و فرزندان‎‎ آنان به‎‎ خانوادههاي‎ داوطلب‎ انگليسي‎ و يابنيادهاي‎ خيريه‎‎ سپرده خواهد شد. سـال‎ گـذشتـه‎ ميـلاد17 ‎ هــزار و 40 متقاضي‎‎ پناهندگي , پس‎ از رد درخواستشان‎از انگليس‎ اخراج‎ شدند.

هیچ نظری موجود نیست: