شنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۳

پاسخهاي عملي و سياسي كنفرانس به معضلات پناهندگي


جوابهاى ردى پناهندگان را براى بيش از ٩٠ درصد پناهندگان پيشاپيش آماده کرده اند. فضاها ، ابزارها، و مکانيسمهايى که تاکنون فدراسيون در فعاليتها و مبارزات خود از آن استفاده کرده و نتياج مطلوبى را براى هزارن پناهنده ايجاد ميکرد امروز ديگر عميقا تغيير پيدا کرده اند. فضا و ابزارهاى کار قانونى گرفته شده است. امروز ديگر حتى تک بندها و تبصره هايى که هر چند خفيف سخن از حمايت از پناهنده ميراند، به کاغذهاى سرد و بى روحى در آرشيو بايگانى هاى لوکس دولتها و سازمان ملل تبديل شده است.


گوشه ائي از صحبتهاي دوست گراميم فرشاد حسيني در ارتباط با كنفرانس دهم پناهندگي و اينكه اين كنفرانس و برگزاري آن چه جايگاهي در حل معضلات پناهندگان دارد.

هیچ نظری موجود نیست: