یکشنبه، مرداد ۲۵، ۱۳۸۳

وضعيت پناهندگان در سوئد از قول سايت استكهلميان

تعداد متقاضيان پناهندگی در سوئد با مليت ايرانی که در سالهای اخير مرتبا رو به کاهش بوده اينک مجددا سير افزايشی را آغاز کرده است. طبق گزارشی که در طی هفته گذشته از طرف اداره مهاجرت سوئد به دولت تسليم شده است تعداد متقاضيان پناهندگی در تمام اروپا رو به کاهش است. بنا به همين گزارش تعداد متقاضيان پناهندگی در سوئد تقريبا در مورد همه ملتها رو به کاهش است.

بيشترين کاهش را با 62 درصد متقاضيان با مليت عراقی نشان ميدهند که رابطه مستقيم با سرنگونی حکومت صدام حسين و سخت گيری پس از آن در اعطای پناهندگی به متقاضيان از اين کشور دارد. تنها استثنا در زمينه کاهش تعداد متقاضيان, ايرانيان, افغانها و افراد بی مليت هستند که تعداد متقاضيان از اين سه گروه سير افزايشی را آغاز کرده است. البته تعداد متقاضيان ايرانی از لحاظ درصد رقمی بسيار کوچک از تعداد کل متقاضيان پناهندگی در سوئد را تشکيل ميدهد. تعداد متقاضيان پناهندگی ايرانی با رقم کل 317 نفر در شش ماهه اول سال 2004 بقدری اندک است که در آمار اداره مهاجرت سوئد به همراه چهار کشور ديگر ترکيه, لبنان, اردن و سوريه در بخشی با نام "خاورميانه" گنجانده شده است.

تقاضاي پناهندگان ايرانی در شش ماهه اول سال جاری به صورت زير بوده است: ژانويه 82 نفر, فوريه 56 نفر, مارس 48 نفر, آپريل 46 نفر, مه 39 نفر و ژوئن 46 نفر. جمعا 317 نفر و يک افزايش 3 درصدی. آخرين گزارش کامل از وضعيت فعلی پناهندگی و اقامت در سوئد بنا به تخمين, در سال جاری حدود 21000 نفر از سوئد تقاضای پناهندگی خواهند کرد. اين تعداد در سال گذشته 31000 نفر بوده است. تعداد افرادی که شايستگی اخذ پناهندگی دارند نيز مرتبا رو به کاهش است.

در طی شش ماهه اول سال جاری (ژانويه الی ژوئيه) تعداد 13301 نفر از سوئد تقاضای پناهندگی کرده اند. اين تعداد در طی مدت مشابه در سال گذشته 16791 نفر بوده است که يک کاهش 21 درصدی را نشان میدهد. در سال گذشته تنها 15 درصد از متقاضيان پناهندگی در سوئد موفق به اخذ اقامت شده اند. با توجه به کاهش تعداد افرادی که شايستگی گرفتن پناهندگی در سوئد را دارند ادراه مهاجرت تخمين ميزند که در سال جاری فقط 10 درصد از کل متقاضيان پناهندگی در سوئد قادر به گرفتن اقامت خواهند شد. يک متقاضی پناهندگی بطور متوسط 263 روز منتظر پاسخ به پرونده پناهندگی خود از اداره مهاجرت بوده است و اگر طول مدت انتظار پس از شکايت از تصمیم منفی اداره مهاجرت به مرجع بالاتر نيز محاسبه گردد هر متقاضی پناهندگی در کل بطور متوسط 496 روز در انتظار دریافت پاسخ خود بوده است.

اداره مهاجرت سوئد امسال قادر خواهد بود که به 32000 پرونده پناهندگی رسيدگی کند که 1000 پرونده بيشتر از سال گذشته است. بيشترین تعداد متقاضيان پناهندگی در سوئد به ترتيب تعداد از کشورهای: صربستان/ مونته نگرو, بی مليت ها, عراق, روسيه, سومالی, آذربايجان, افغانستان و بوسنی هرزه گوین هستند که جمعا 50 درصد از کل متقاضيان پناهندگی را تشکيل ميدهند. تا تاريخ 31 ژوئن 2004 تعداد 40367 متقاضی در سيستم پذيرش اداره مهاجرت سوئد ثبت بوده اند که تعداد 961 نفر از آنان اقامت داشته و در انتظار يافتن مسکن و انتقال به يکی از شهرهای سوئد بسر ميبرده اند.

تعداد 19782 نفر متقاضی پناهندگی در سوئد در قرارگاههای پناهندگی زندگی کرده و 205858 نفر که دارای امکانات مالی بوده اند تا دريافت پاسخ پرونده خود در مسکن خصوصی زندگی ميکنند. سياست اعلام شده در مورد چگونگی رسيدگی به پرونده متقاضيان از ايران بنا به اعلام اداره مهاجرت رسيدگی در مورد پرونده گروه کشورهای "خاورميانه" که ايران نيز در اين زير گروه قرار دارد "سخت گيرانه" خواهد بود. از تعداد کل پرونده های رسيدگی شده در طی سال 2003 فقط 8 درصد از این گروه قادر به گرفتن اقامت شده اند و در شش ماهه اول سال جاری فقط 5 درصد از اين گروه پاسخ مثبت گرفته اند. در این گزارش همچنين آمده است که: "بدليل وجود مشکل عدم اطمينان به گفته های متقاضيان از این گروه خصوصا ايرانیان, مدت رسيدگی به پرونده های آنان طولانی تر از ديگر پرونده هاست.

اين بسيار عادی است, خصوصا در مورد اتباع سوريه و ايران, که دلايل "sur-place" جهت گرفتن پناهندگی ارائه ميدهند". بنابراين اداره مهاجرت در گزارش خود به دولت علنا دلايل ایرانيان جهت اخذ اقامت را عموما ساختگی و غير قابل اطمينان تلقی میکند. مسير عبور پناهندگان و اخراج از سوئد در مورد مسيرهايی که اتباع اين گروه جهت رسيدن به سوئد از آن استفاده کرده اند کشور ترکيه بعنوان معمولی ترين کشور "ترانزيت" به سوئد عنوان شده است. ايرانيان نيز بعنوان دسته ای عنوان گرديده اند که در اين گروه بيش از ديگران با دارا بودن ويزای شنگن خود را به سوئد رسانده اند.

ايرانيان و اتباع لبنان از اين گروه دو مليتی هستند که بيشترين تعداد فرار قبل از اخراج را دارا هستند. در اين گزارش آمده است که مراحل اخراج اتباع ايران به کشورشان اگرچه "پيچيده" بوده اما بدون مشکل قابل اجرا است

هیچ نظری موجود نیست: