دوشنبه، مرداد ۱۹، ۱۳۸۳

روند كار پناهجويان در تركيه

اين مطلب رو به درخواست عده ائي بيشمار از دوستان دوباره در اينجا آوردم .

عده ائي از دوستان در ارتباط با دفتر سازمان پناهندگي ملل متحد در تركيه سوال كرده بودند كه سعي ميكنم با اطلاعات اندكي كه دارم شما رو نيز در جريان روند و چگونگي كار اين دفتر قرار بدهم . اگر دوستان ديگري هم در اين خصوص اطلاعاتي دارند ، سپاسگزار ميشوم كه براي در دسترس قرار دادن آن به ديگران توسط اين وبلاگ ، اينجانب رو مطلع نمايند .چنانچه درخواست شما در خصوص اقامت موقت در ترکيه قابل قبول واقع شود ، کميسياريای عالی پناهندگان پس از برسی راه حلهای موجود ، در صورتيکه تنها راه حل در مورد شما جايگزيني به کشور سوم باشد ، پرونده شما را به منظور جايگزيني ارائه خواهد داد.کميسياريای پناهند گان در هنگام بررسی راه حلی برای جايگزينی، مواردی از قبيل گذ شته شما ، اقوام و اشنايانی که در کشورهای پناهنده پذير داريد در نظر ميگيرد و سپس برای ارائه پرونده شما يک کشور پناهنده پذير انتخاب می کند. در هنگام انتخاب کشور سوم، منافع و علايق شما و معيارهای قبولی کشور سوم، در نظر گرفته می شود. اين بسيار مهم است که شما در اين مرحله جزئيات کامل در مورد اقوامی که خارج از کشور داريد در اختيار اين سازمان بگذاريد.وقتی که کميسياريای عالی پناهندگان برای ارائه پرونده شما کشور پناهنده پذيری انتخاب کرد، شما موظف به قبول تصميم کميسياريای عالی پناهندگان هستيد. عدم قبول تصميم کميسياريای پناهندگان از سوی پناهندگان اثر منفی بر مراحل جايگزينی بجا ميگذارد. به عبارت ديگر مواردی از قبيل کمک مالی و مراحل بررسی برای انتخاب کشور سوم پس از تجديد نظر، به تعويق افتاده يا کلا قطع می شود .لطفا توجه کنيد که ارائه پرونده شما به کشور پناهنده پذير به اين معنی نيست که ان کشور ها شما را بدون قيد و شرط قبول خواهند کرد بد ليل اين که :
طريقه ارزشيابي کميسياريای عالی پناهندگان سازمان ملل با روش ارزشيابی کشورهای پناهنده پذير متفاوت است. بنابراين ممکن است پرونده ای که از نظر کميسياريای عالی پناهندگان واجد شرايط جایگزينی باشد مورد قبول کشور پناهنده پذير واقع نشود .کميسياريای عالی پناهندگان پرونده شما را به کشور سوم ارائه ميدهد ولی مقامی که در مورد قبولی و يا ردی پرونده تصميم ميگيرد همان کشور سوم میباشد. کشور پناهنده پذير هيچ اجباری برای قبول پرونده ندارد. اگر واجد شرايط انتخابی ان کشور باشد ممکن است شما را برای جایگزينی قبول کنند.
در صورتيکه ممالک پناهنده پذير پرونده شما را رد کنند راهی برای اعتراض وجود ندارد. لذا ممکن است کميسياريای عالی پناهندگان پرونده شما را به ديگر کشورهای پناهنده پذير ارائه دهد.

هیچ نظری موجود نیست: