یکشنبه، اسفند ۰۷، ۱۳۸۴بزرگترين تظاهرات پناهجوئي در بلژيكدر كشور بلژيك ، طي چند سال گذشته اولين تظاهرات پناهجويان و مهاجريني كه از دولت درخواست اقامت براي زندگي در اين كشور داشتند ، شكل گرفت . بقيه عكسها را در قسمت فليكرببينيدعصر امروز شنبه مورخ بيست و پنجم فوريه تشكل عظيمي از پناهجويان و مهاجرين و همچنين سازمانهاي حامي اين دو گروه در اعتراض به عدم داشتن وضعيت ثابت زندگي در بلژيك و نداشتن حق اقامت ، دست به برگزاري يك تجمع با شكوه و يكپارچه زدند كه با وجود تمامي جديتي كه قبلا سازمانها و نهادهاي نو پا خارجي در اين كشور - از جمله گروههاي ايراني - در اين خصوص داشتند ، بي سابقه بودمحور اساسي اين تجمع در ارتباط با اعطاي حق شهروندي به تمامي اين دسته از ساكنين بود كه توسط بعضي از سنديكاهاي سياسي نيز حمايت ميشدحركت مشابهي نيز چند وقت پيش در شهر آنتورپن برگزار شده بود كه در ان نيز عده ائي از ساكنين خارجي تبار اين شهر در ارتباط با نداشتن مدارك شهروندي به اعتراض روي آورده بودندلازم به ذكر است كه بر اساس قوانين شهروندي در بلژيك ، هر فرد خارجي تباري ميتواند بعد از سه سال زندگي قانوني در اين كشور درخواست شهروندي خود را تحويل مقامات اداري داده تا به صورت يك شهروند عادي بلژيكي از مزاياي اجتماعي و ... برخوردار گردند


Protesters back illegals
Sat 25/02/06 - Around 7,000 people took to the streets of Brussels on Saturday afternoon to call for illegal immigrants, who have been in Belgium for more than three years, to be granted leave to stay here.

هیچ نظری موجود نیست: