پنجشنبه، آبان ۱۹، ۱۳۸۴

اگر مرا اخراج كنيد ، كشته خواهم شد .


عكسي از آقاي وطنخواه كه به دين مسيحيت گرويده اند را در يكي از روزنامه هاي صبح سوئد ببينيد و اصل جريان را نيز مطالعه كنيد .


در باره اين كه پناهندگان و دلائلي كه آنها را به پيروي از اديان ديگر وا ميدارد مطلبي خواهم نوشت كه خواندنش را براي دوستان پيگير اينگونه مباحث پيشنهاد ميدهم .

هیچ نظری موجود نیست: