دوشنبه، مرداد ۰۶، ۱۳۸۲


اخراج پناهجوىان افغان از دانمارك


 


مقامات دانمارک متقاضيان پناهندگی افغان را با زور مجبور به بازگشت به افغانستان ميکنند. پس از مذاکرات طولانی  مقامات افغانستان و سازمان ملل  و  توافق در اين مورد دانمارک شروع به بازگرداندن  پناهندگان به افغانستان کرده است. روز سه شنبه هفته قبل يک هواپيمای دربست با نظارت پليس عده اي پناهجوى افغانی را راهی کابل کرده  و تحويل مقامات محلی داده است.تعدادی از اين پناهندگان  قبل از اخراج فرار كرده و مخفی شده اند که همگی انها تحت تعقيب پليس كشور دانمارک و شينگن می باشندو  تقاضای مجدد پناهندگی  از هيچ کشور ديگر درمحدوده  شينگن برايشان امكان پذير نيست ندارند. كشور مذكور از مدتها قبل تصميم به اخراج  پناهجويان افغان به کشورشان را داشت اما بدليل پاره اى از مشکلات در ايجاد تفاهم با مقامات افغانی و سازمان ملل  اجرای آن را به اينده موكول نموده بود.

هیچ نظری موجود نیست: