سه‌شنبه، مرداد ۰۷، ۱۳۸۲


يكي به نعل يكي به ميخ!!!


امروزصحبتهاى  آقای Patrick Dewael ، وزير داخلی بلژيک را كه پاسخگوی پرسشهای کميسيون داخلی نمايندگان در مجلس اين كشور ـ در مورد مشکلات مربوط به پناهجويان افغان  خواهد بود را دنبال كنيد آنهم با پيش فرض اين خبر پابليش شده در ‌بی بی سي.هیچ نظری موجود نیست: