شنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۵

بر چيده شدن يكي از كمپهاي پذيرش اوليه در آلمان


کمپ پذيرش اوليه متقاضيان پناهندگی در شهر دورن در ايالت نوردراين وستفالن برچيده خواهد شد. وزارت کشور علت اين تصميم را ناشی از کاهش متقاضيان پناهندگی عنوان کرد. در ساليان گذشته از ظرفيت 600 تختوابی اين هايم، تنها 350 تخت، اشغال بوده است. نمايندگان ايالتی حزب سبزها خواهان آن هستند تا بودجه اين کمپ برای مصارف مربوط به انتگراسيون هزينه و به صندوق شهرداريها و بخشداری ها واريزشود. بدين ترتيب بسياری از پناهجويان شانس اين را پيدا خواهند کرد که سريعتر از خوابگاههای پناهندگان خارج شده و به يک خانه شخصی منتقل شوند. بدين ترتيب شانس آنها برای پيدا کردن کار نيز افزايش پيدا خواهد کرد


هیچ نظری موجود نیست: