دوشنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۵

تشکيل نهاد جديدی برای مبارزه با مهاجرت غير قانونی به آلمان



دولت فدرال در نظر دارد تا توسط يک ارگان هماهنگ کننده برای ادارات امنيتی- اطلاعاتی به صورت مؤثر تری بر عليه مهاجرت غير قانونی به آلمان اقدام کند



اصل خبر

هیچ نظری موجود نیست: