دوشنبه، مرداد ۰۲، ۱۳۸۵

تدابير جديد بريتانيا برای کنترل مهاجرين غيرقانونیجان ريد در جريان يک مصاحبه تلويزيونی گفت که شمار پناهجويان در بريتانيا ۷۲ در صد کاهش داشته است و رسيدگی به پرونده پناهجويان که در گذشته۲۲ ماه طول می کشيد اکنون در ظرف ۸ هفته انجام می شودنامبرده در حرفهايش يك سري جك هم گفته كه قدري خنده داره . دليل اين امر را هم قبلا خودشان پاسخ داده اند

هیچ نظری موجود نیست: