شنبه، مرداد ۲۹، ۱۳۸۴

پناهندگي هم به سرنوشت خبرچين دچار خواهد شد

از آنجا كه علاقه ام به خبر چين بيش از حد تصور است و براي خود دلائلي ويژه دارم ، در صورت ايست قلبي براي خبر چين ، صفحه پناهندگي را با خطر سكته مغزي ميبينم . اگر خبرچين از ارائه خبر رساني و رسالت زيبائي كه به عهده داشت بيرون برود ، اين حقير فقط به نشانه ميزان علاقه ام به آن با وبلاگ خود نيز خداحافظي ميكنم .

مجيد عزيز چون ميدانم از روي صدق و صفا و صميميت سخن ميگوئي ، از قلب پر مهرت عاجزانه تمنا دارم كه كه خبر چين را با تمامي گرفتاريهايت پايدار نگه داري .

هیچ نظری موجود نیست: