جمعه، آبان ۰۲، ۱۳۸۲


از حق پناهندگى قويا جانبداري كنيم


کميته دفاع از آزادی و مبارزات مردم ايران _ گوتنبرگ همزمان با گشايش جشنواره سينمای در تبعيد، فعاليت گسترده ای را در محکوميت رژيم جمهوری اسلامی ايران و جمع آوری ليست امضاء آغاز ميکند و در دوشنبه ۲۷ اکتبر روز برپايی نمايشگاه عکسهای زهرا کاظمی در سالن هاگبيون، همه پناهجويان و آزاديخوهان ايرانی را در راستای دفاع از خواست رسيدگی به پرونده جنايت قتل زهرا کاظمی و لغو قطعی حکم اعدام و آزادی خانم افسانه نوروزی در ايران و حق پناهندگی در سوئد با شمع های افروخته به اعتراض فرا ميخواند!
زمان: دوشنبه ۲۷ اکتبر ۲۰۰۳ ساعت ۵ بعد از ظهر
مکان: با اسپور ۲ يک ايستگاه بعد از ميدان يرن توريت _ ساختمان هاگا

کميته دفاع از آزادی و مبارزات مردم ايران_ گوتنبرگ(سوئد)


 


برگرفته از... اخبار روز

هیچ نظری موجود نیست: