چهارشنبه، آبان ۰۷، ۱۳۸۲


مقايسه امارى پناهجويان- كشور استراليا


Australia hosted some 25,000 refugees and asylum seekers at the end of 2002. These included nearly 8,500 refugees resettled during fiscal year 2001–2002 (which ended June 30); nearly 4,000 persons granted protection visas during the fiscal year (of which nearly 750 were permanent and about 3,100 were temporary); 8,400 persons remaining on temporary protection visas (TPVs) granted in previous years; applicants in more than 3,900 pending asylum cases; and about 190 persons with temporary safe haven visas.


در پايان سال ۲۰۰۲ ميلادی كشور استراليا پذيراى تعداد ۲۵۰۰۰ پناهنده از كشورهاى مختلف ميگردد،همچنين طى سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۲ نيز ميزبانی تعداد۸۵۰۰ پناهنده را به عهده ميگيرد.كشور مورد بحث به لحاظ بزرگی و وسعت قابل توجه و همچنين جمعيت كم طى سالهاى اخير از طريق مهاجرت هاى قانونی نيز اقدام به افزايش جمعيت و كمبود نيروى كار و نيروى متخصص نموده است.


بطور كلى قوانين استراليا در ارتباط با اداره امور پناهندگان،طى چندين سال گذشته كه مهاجرتهاى غير قانونى به اين كشور افزايش داشته قدرى مشكل و سختگيرانه تر گرديده است.در اين ميان بيشترين در خواست پناهندگی را در سالهاى گذشته پناهجويان كشور هاى عراق و افغانستان داشته اند.

هیچ نظری موجود نیست: