دوشنبه، آذر ۲۱، ۱۳۸۴


لامذهب يا لامصب


تا جائي كه من با فرهنگ فارسي آشنائي دارم كلمه " لامصب " لغتي ناشناخته است و اصل اين كلمه بايد " لامذهب " باشد .


اگر اشتباه ميكنم لطفا راهنمائي كنيد و كاري هم به زبان عاميانه و گفتار تحت الفظي آن نداشته باشيد .

هیچ نظری موجود نیست: