چهارشنبه، آبان ۰۴، ۱۳۸۴

روياى زندگى در جهانى ديگر


چه كسى را مى توان يافت كه به آينده خود نيانديشد؟ پرداختن به آينده، طرح ريختن، پروراندن آرزوها و خيال ها در ذهن و آميختن آنان با واقعيت، بويژه به عنوان يكى از خصوصيات دوران جوانى در بسيارى از جوامع نام برده شده است .


مطلبي از بخش فارسي دويچه وله در ارتباط با زندگي در جهاني بهتر و يا به عبارتي ديگر .

هیچ نظری موجود نیست: