شنبه، شهریور ۱۹، ۱۳۸۴

سوئد فشارها را بر روي پناهندگان وارد ميكند


سفارتخانه هاي ايران از صدور مدارك سفر به ايران براي ايرانياني كه خود مايل به برگشت نيستند جلوگيري ميكند . و بدين ترتيب دولتهاي پناهنده نپذير ! مثل سوئد از قوه قهريه براي اين كار استفاده ميبرند .


هیچ نظری موجود نیست: