یکشنبه، شهریور ۲۵، ۱۳۸۶

جزيره كرت ، بخش چهارم

قدري هم از بندر ايراكليون مركز جزيره كرت براتون بنويسم كه كلا جزيره خشك و بدون سبزه زار بود منظورم اينه كه نه تنها داراي دار و درخت نبود بلكه شهرداري كرت و يا نهادهاي زيبا سازي شهر نيز كه به نوعي ميتوانند با اداره توريستي اين بندر در ارتباط با زيبا سازي همكاري داشته باشند ، انگار نه انگار كه براي اين امر مهم ضرورتي را در نظر دارند . تنها مركز توريستي و مهم اين شهر همان پورت دريائي معروف شهر است كه اگر قدري با كرت آشنا باشيد اين مركز را ميشناسيد ، ولي براي اين ساختمان و بناي دوران گذشته دريغ از كمترين اطلاعات و اگاهي رساني كه مسافر يا بيننده بتواند با چگونگي ساخت و يا دوران ساخت ان آشنا شود. چه خوب كه خود من قبل از رفتن يه كمي اطلاعات در مورد محل مسافرتمان جمع آوري كردم

وقتي يك مركز توريستي كه ميليونها مسافر را در طول سال به طرف خود ميكشد به اين شكل ادامه فعاليت دهد قطعا پس از چند سال با بي توجهي توريستها مواجه خواهد شد

عرض كرده بودم كه يونانيها كه اين كرتي هاي گرامي نيز زير مجمومه اشان بودند به لحاظ رفتاري نيز خيلي شبيه خودمان هستند يعني باري به هر جهت و دم را غنيمت است

به طور مثال طرز پارك كردن اتومبيلها يا موتورها در خيابان ، يا نمائي از وضعيت ظاهري سطلهاي زباله كه براي عابران پياده در شهر وجود داشت ويا مثلا عبور مردم از خيابانها و خلاصه خيلي ديگر از مسائل شبيه فرهنگ جامه ايراني بود

زماني هم كه رابط دفتر توريستي مان قراري را براي اداي پاره ائي از توضيحات با ما گذاشته بود به نكاتي اشاره كرد كه كلا كرتي ها يا يونانيها را با اروپاي اين طرف يا بهتر بگم غرب غرب اروپا متمايز نشان داد و خودش ميگفت يونان است ديگر، نميشود كاري كرد و اين نشان از اين امر داشت كه گويا مشكلاتي اينچنين ريشه در سالهاي دراز دارد


وقتي براي مسافرت داخل شهري به ترمينال اتوبوسهاي بندر كرت ميرويم با وضعيتي روبرو ميشويد كه براستي شما را با تعجب روبرو ميسازد انگار كه با محلي روبرو ميشويد كه شبيه ترمينالهاي ميني بوس راني دهات هاي ايران است ولي با آخرين مدلهاي اتوبوس ! كه تعجب آدم را دو چندان ميكرد


كاشتن گل خر زهره كه ما بالاخره نفهميدم چرا اين اسم براي اين گل انتخاب كرده اند يكي از علائق كرتي هاست و در هر معبرو بلوار ي كه ميبينيد درختچه هاي ان را مشاهده ميكنيد و عرض كنم كه يكي از مظاهر زيبا سازي مهم در اين بندر به شمار ميرفت


تا اينجاي مطلب رو داشته باشين تا در باره نوشيدني هاي الكلي برايتان بگم آنهم عرق سگي ايراني خودمان با نام

هیچ نظری موجود نیست: