شنبه، شهریور ۱۰، ۱۳۸۶

شگرد تبليغاتی تازه مخالفان مهاجرت به سوئيس


حزب ملی گرای موسوم به حزب مردم سوئيس، برای مقابله با جرائم، پوسترهايی چاپ کرده است که سه گوسفند سفيد را نشان می دهد که يک گوسفند سياه را از روی پرچم سوئيس با لگد بيرون می اندازند، زير اين تصوير نوشته شده : برای امنيت بيشتر

هیچ نظری موجود نیست: