پنجشنبه، شهریور ۲۲، ۱۳۸۶

سياست پذيرش مهاجران به اروپا بازنگری شود


کميسيون اروپا، بازوی اجرايی اتحاديه اروپا، برای مقابله با کمبود نيروی کار در اين منطقه، روز پنجشنبه سيزدهم سپتامبر، طرح هايی را اعلام کرده است که توسط آنها می تواند سياست های مهاجرت در اين اتحاديه را دگرگون کند


کارشناسان می گويند کمبود نيروی کار به خاطر پير شدن جمعيت منطقه است و اين معضل در دو دهه آينده کشورهای عضو اتحاديه اروپا را خطر جدی روبرو خواهد کرد مگر اين که آنها بتوانند نيروی کار متخصص بيشتری را وارد بازار کار خود کنند


اين حقير نيز اين نظرم را به مطلب فوق كه از وبسايت بي بي سي فارسي گرفته شده اضافه ميكنم كه راه دوم ديگر براي آمدن به اروپا پناهنده شدن هست كه اين آقايان رويشان نشده بگويند و اسم از مهاجرت آورند . در همين بلژيك ما اگر نگاهي به آمار و ارقام نسبيت سني افرادش بيندازيد ، ميتوانيد پيش ذهني از ساير كشورهاي اروپائي كه در اين خصوص دست كمي از بلژيك ندارند داشته باشيد


به هر حال در طي دو سه سال آينده دوباره شاهد رشد متقاضيان پناهندگي به اروپا خواهيم بود چرا كه از درخواست كردن نيروي كار و شكل مهاجرتي آن به اروپا هم داراي منفعت بيشتري است و هم هزينه هاي جانبي بدست آوردن نيروي جوان و نيمه ماهر براي اروپائيان مقرون به صرفه تر خواهد بود


قبلا در باره اين موضوع نوشته بودم كه چرا پناهنده شدن و درخواست ان براي غرب بهتر از مهاجرت است

هیچ نظری موجود نیست: