شنبه، خرداد ۲۳، ۱۳۸۸

اون که ما رو بازی میده اونه که مهره رو چیده

اون که نه شاهه نه سرباز نه سیاهه .... نه سپیده