چهارشنبه، خرداد ۲۴، ۱۳۸۵

آلمان قهرمان اخراج پناهجويانسازمان حقوق بشری پرو آزول( طرفدار پناهندگی) در آلمان به عنوان قوی ترين سازمان فعال در امور پناهجويان و پناهندگان و خارجيان دو ويژه گی برجسته دارد، اول کار تخصصی و کارشناسانه در امور پناهندگی و تسلط به قوانين و امور حقوقی در سطح داخلی، اروپائی وبين المللی و دوم کار علنی افشاگرانه وانتقادی تند وتيزبر عليه قوانين وسياستهای تبعيض آميز دولت و نهادهای مختلف دولتی و اداری در آلماناصل مطلب

هیچ نظری موجود نیست: